เมนู

เกี่ยวกับเรา

บริษัท วีซีเอสเอเชีย จำกัด

วิสัยทัศน์

VCSASIA เรามุ่งที่จะเป็นองค์กรชั้นนำในการจัดจำหน่าย และ
ให้บริการสินค้าที่เกี่ยวกับเหล็กและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ในทั่ว
ภาคตะวันออกของประเทศไทย

ภารกิจ

ต่อลูกค้า : เรามุ่งให้บริการลูกค้าของเราด้วยความรวดเร็ว ฉับไว ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่คุ้มค่า

ต่อพนักงาน : เรามุ่งให้พนักงานของเราพัฒนาเป็น บุคคลากรที่มีคุณภาพ มีความเป็นอยู่ดีและทำประโยชน์ต่อ สังคมและประเทศชาติได้

ต่อสังคม : เรามุ่งที่จะเป็นองค์กรหนึ่งของประเทศในการที่ จะผลักดันประเทศพัฒนาไปข้างหน้าและพัฒนาสังคมไทย ให้ยั่งยืน

ค่านิยม

S

Service Mind

เราตั้งใจในการให้บริการ ด้วยใจ มุ่งช่วยสนับสนุน และตอบสนองลูกค้าอย่างฉับไว

H

Honesty & Integrity

เรายึดความซื่อสัตย์และ การมีภาวะเป็นผู้นำ ยึดการซื่อตรงต่อคำพูด และการกระทำ

O

Ownership

เรามีความเป็นเจ้าของ ในสิ่งที่ตนเองดูและ รับผิดชอบ ทำอย่างดีเลิศ ครบถ้วน รอบคอบ

O

Optimistic & Positive

เราคิดในแง่ดี และเลือกมองหาสิ่งบวกในทุกๆสถานการณ์

T

Thriving & Driving

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาตน เองให้ มีความสามารถ และขับเคลื่อนตนเอง และเป้าหมายไป ข้างหน้าร่วมกัน

S

Sustainability

เราคำนึงถึงความยั่งยืนในสายสัมพันธ์และเป้าหมาย ในระยะยาว และมีการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องเสมอ